PRESS CENTRUM

Přidat/aktualizovat adresu
Hlavní katalog

Inzerce zde
Kontakty
O nás
Reference
Napsali o nás
Tiskové zprávy

Neplatiči
Napište nám!
 

 
Zavolejte do klubu!
Pro všechny naše čtenáře jsme připravili novinku v podobě Klubu Modrých a WWW stránek. Společně s téměř 40 partnery získáte členstvím spoustu výhod a slev například při přiipojení na internet, koupi počítače apod. Informace zde...
Zaregistrujte se
Chcete mít přehled o novinkách na našich serverech? Čekáte na nové informace na našich stránkách? Stačí, když vyplníte formulář a pravidelně vám budeme zasílat vyžádané informace.
Mám zájem o ...
- zaslání aktuálního katalogu
- předplatné dalších vydání
Zavolejte nám!
Nevíte si rady, máte jakýkoliv dotaz? WWW STRÁNKY
jsou tu pro vás!
tel.: (02) 6126 2442
Ikona pro Vás!
Pokud vám naše stránky pomohly najít hledanou firmu či informaci, budeme velmi rádi když na nás upozorníte ...!
Počítačové Fórum ´99
Pod záštitou II. ročníku kampaně Březen - měsíc Internetu se uskuteční ve dnech 15. - 18.3. první ročník veletrhu informačních technologií na internetu Počítačové Fórum '99
APO
Jako člen Asociace poskytovatelů obsahu sítě internet (http://www.apo.cz) vás srdečně zveme na domovské stránky APO. Stanete se i vy členem APO?
Reklama
Nejen na našich webech WWW STRÁNKY, MODRÉ STRÁNKY a ČESKÝ AMAZON, ale i na zajímavých serverech interSEIF či Unie vydavatelů si u nás můžete objednat reklamu. Seznamte se v případě zájmu s aktualním ceníkem reklamy.


iDNES Český Amazon


Hledej :
  Tip: klíčová slova pište s diakritikou ...
Nové adresy ~ Aktuálně ~ Víte, že... ~ Články
 
 

Se Živnostenskou bankou bezpečně do nového tisíciletí

Rok 2000 se blíží. Na téma problematiky roku 2000 hovoří Vlastimil Kvapil, manažer projektu Rok 2000 v Živnostenské bance, a.s.

Jakou prioritu má projekt Rok 2000 a co všechno řeší?

Počítačový problém roku 2000 rozhodně není triviální záležitostí a je jednou z nejvýznamnějších otázek, jež řeší podnikatelská sféra, vlády a další instituce v celém světě. V Živnostenské bance je hladký přechod informačních technologií do roku 2000 jednou ze strategických priorit a vedení nejstarší české banky věnuje této problematice velkou pozornost. Ustanovilo projektový tým pro počítačový problém roku 2000, který hodnotí a řídí případná rizika v technické a obchodní oblasti kvůli přechodu do roku 2000 s cílem, aby Živnostenská banka odpovídajícím způsobem přizpůsobila své informační systémy, zařízení, služby a obchodní činnost.
Projekt roku 2000 v Živnostenské bance zodpovědně řeší jak technické, tak obchodní aspekty počítačového problému roku 2000, tedy přizpůsobení informačních technologií (HW a SW) kvůli změně nového tisíciletí. Vztahuje se také na počítačové a datové sítě, rozhraní na jiné systémy, technická zařízení pro chod a provoz banky (např. telefonní ústředna, trezory, výtahy, klimatizace, elektronický přístupový systém, bezpečnostní a požární systémy apod.) i na jakoukoli techniku, která přímo nesouvisí s informačními systémy, ale obsahuje "čipy", které mohou být citlivé na datum (tzv. embedded systems).
Projekt Rok 2000 rovněž zahrnuje problematiku obchodní (a to interně a externě), tj. vlastní obchodní připravenost banky vůči jejím klientům a obchodním partnerům, aby mohli využívat tradičně kvalitních a spolehlivých produktů a služeb banky bez jakéhokoli závažného přerušení, vyplývajícího z rizika roku 2000. Součástí projektu je rovněž posouzení připravenosti našich klientů a obchodních partnerů z technického a obchodního hlediska.

Jaké kroky Živnostenská banka již podnikla v rámci projektu?

Živnostenská banka na řešení problému intenzivně pracuje od 4.čtvrtletí roku 1997. V technické oblasti projednala klíčové otázky přechodu do roku 2000 se všemi svými dodavateli. Pro banku je naprosto nezbytné, aby v její obchodní činnosti nedošlo k žádnému přerušení. Nebezpečí negativního vlivu přechodu do roku 2000 eliminujeme pomocí inventury SW a HW produktů, rizikových analýz, plánů pro neočekávané události, testovacích postupů a komunikačních iniciativ.
Živnostenská banka požádala své dodavatele a poskytovatele služeb v dopisech s připojeným dotazníkem týkajícím se certifikace HW a SW produktů či služeb vzhledem k roku 2000, aby potvrdili, že jejich produkty a služby jsou připraveny a přizpůsobeny pro rok 2000. Tyto produkty a služby musí v období 1990-2050, bez dodatečných nákladů pro Živnostenskou banku, správně zpracovávat informace, které mají vztah k datu, kalkulace a finanční transakce, jež jsou přímo spojené s datem. Jelikož datový údaj je součástí každé finanční transakce, má přímý dopad a vliv na zpracování dat a ovlivňuje tak kritické bankovní procesy a nabízené služby, včetně dodacích a platebních závázků vůči obchodním partnerům. Banka obdržela potvrzení nebo certifikáty od dodavatelů, že jejich produkty jsou přizpůsobeny roku 2000.
Banka zpřísnila pravidla pro nákup všech informačních technologií, včetně softwaru a zařízení, tj. vyžaduje od dodavatelů certifikát kompatibilty, že veškeré pořizované technologie jsou kompatibilní s rokem 2000. Živnostenská banka se v obchodní oblasti dále obrací na své obchodní partnery prostřednictvím dopisů s připojeným dotazníkem ohledně roku 2000 s cílem ujistit se, že její klienti a partnerské banky podnikli také nezbytné kroky k tomu, aby byli připraveni na rok 2000.

Živnostenská banka dále provádí zhodnocení připravenosti svých obchodních partnerů ve dvou rovinách: Dodavatelé
Všechny klíčové dodavatele a poskytovatele produktů a služeb banka vyhodnotila a klasifikovala do rizikových kategorií na základě předložených nebo zaslaných dokumentů (dopisy, certifikáty apod.) a prezentací pojednávajících o jejich připravenosti jak po technické, tak i po obchodní stránce.
Obchodní partneři a klienti Útvar korespondenčního bankovnictví vyhodnocuje a analyzuje došlé odpovědi klientů z řad finančních institucí (bank a nebankovních finančních institucí) a klasifikuje je z pohledu rizik, která vyplývají z roku 2000.
Útvar podnikového bankovnictví ve spolupráci s úvěrovým odborem klasifikuje klienty do rizikových kategorií na základě získaných informací ze všech dostupných informačních zdrojů a posuzuje jejich připravenost na přechod do nového tisíciletí jako standardní součást úvěrového řízení.
Banka komplexně otestovala všechny informační systémy, rozhraní a zařízení na kritická data z hlediska roku 2000 s úspěšným výsledkem.

Podle čeho definujete svou připravenost na rok 2000?

Živnostenská banka převzala definici náročné normy British Standards Institute, týkající se přizpůsobení roku 2000 a definované v dokumentu DISC PD2000-1, jako svoji normu pro projekt roku 2000.

Jak je monitorována připravenost banky na rok 2000?

Představenstvo Živnostenské banky dostává měsíční hlášení o stavu připravenosti na rok 2000. Řídící výbor pro projekt Rok 2000 se pravidelně schází na měsíční bázi, vyhodnocuje provedené činnosti a sleduje stav plnění projektu. Externí reportovací proces byl vytvořen za účelem, aby poskytl akcionářům, zákonným regulátorům, klientům, obchodním partnerům či dalším úřadům a společnostem informace o projektu, které by jim umožnily zhodnotit připravenost Živnostenské banky na rok 2000.
Projekt Rok 2000 je monitorován Českou národní bankou (ČNB) a Živnostenská banka předkládá centrální bance hlášení o stavu projektu na měsíční bázi. ČNB provádí supervizi průběhu plnění činností projektů v jednotlivých bankách prostřednictvím vydaných opatření, formou inspekčních kontrol a zaslaných dotazníků. Externí auditor monitoruje naše aktivity, které vyplývají z projektu a podle opatření ČNB jí předkládá zprávu o projektu Rok 2000.

Je Živnostenská banka již připravena na rok 2000 ?

Ano. Odpovědně lze říci, že Živnostenská banka je na přechod z roku 1999 do roku 2000, na "počítačovou bombu tisíciletí", velmi dobře připravena a její služby a produkty jsou přizpůsobeny. Kritické informační systémy a další systémy a zařízení důležitá pro chod a provoz banky byly otestovány a jsou připraveny na změnu letopočtu. Živnostenská banka obdržela potvrzení nebo certifikát od dodavatelů, že jejich produkty a nabízené služby jsou přizpůsobeny roku 2000

Jaká opatření Živnostenská banka přijala k zajištění své obchodní kontinuity?

Živnostenská banka identifikovala a podniká všechny nezbytné kroky k zajištění adekvátní připravenosti na rok 2000. Nikdo na světě si nemůže být jistý, že je na počítačovou "bombu tisíciletí" 100% připraven. Pro životně důležité bankovní procesy je nezbytné připravit i nouzová a havarijní opatření, tj. krizové scénaře (definované činnosti a procedury připravené pro případnou možnost vzniku neočekávaných událostí) pro jednotlivé činnosti banky. Živnostenská banka vytvořila plán obchodní kontinuity. Vypracovaný plán kontinuity obchodní činnosti zahrnuje adekvátní opatření a postupy (např. zajištění operace v případě výpadku telekomunikačního zařízení, informačních systémů, dodávek elektrického proudu nebo jiných klíčových zdrojů, zabezpečení likvidity apod.) pro pokračování a zajištění kontinuity obchodní činnosti Živnostenské banky v roce 2000.

Je Živnostenská banka zapojena do skupin zaměřených na řešení problému roku 2000?

Ano. Živnostenská banka je členem mezinárodní skupiny Global 2000 Co-ordinating Group, v níž 250 významných bank, pojišťoven a makléřských firem z celého světa koordinuje úsilí, jak účinně čelit počítačovému problému roku 2000. Živnostenská banka se aktivně podílí na činnostech jak v rámci Bankovní asociace, tak na práci komise Rok 2000 při Americké obchodní komoře v České republice s cílem řešit problematiku roku 2000 v České republice.

Jak Živnostenská banka informuje o své připravenosti?

Živnostenská banka systematicky informuje své klienty, obchodní partnery a širokou veřejnost o problematice roku 2000 prostřednictvím informačních dopisů, brožur, inzerce v tisku a mimo jiné i prostřednictvím své domovské stránky na Internetu http://www.ziba.cz.


V případě jakýchkoliv dotazů k připravenosti Živnostenské banky na rok 2000 nebo zájmu získat další informace je možné využít některý z níže uvedených kontaktů:

Internet: http://www.ziba.cz/zbmain/r2000.c.htm (komplexní informace o stavu projektu Rok 2000)

Ing. Karel Ježek, vedoucí oddělení vztahů s veřejností, tel.: 02/24 12 10 07, e-mail: jezek@ziba.cz

Vlastimil Kvapil, manažer projektu Rok 2000, tel.: 02/24 12 56 20, fax: 02/24 12 55 55, e-mail:kvapil@ziba.cz

 

(c)1998 Agentura Modré stránky s.r.o.